?

Log in

No account? Create an account
Hallo iedereen :) Hoe gaat het met jullie? nog wat om over te… - Nederlanders... [entries|archive|friends|userinfo]
Nederlanders

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 23rd, 2005|07:53 pm]
Nederlanders

nederlanders

[dutch_girl]
[mood |tiredBen moe...]
[music |None]

Hallo iedereen :) Hoe gaat het met jullie? nog wat om over te discussieren?
linkReply

Comments:
[User Picture]From: __goddamn
2005-10-30 09:33 pm (UTC)
goed hoor met jou?
ik wil wel n sicussie over vreemdgaan, heb ik ff behoefte aan (:
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: jeffrey_at_afi
2006-09-23 06:15 am (UTC)

JEFFREY IN TINSELTOWN

Hallo,

Ik ben Jeffrey Elmont en studeer vanaf eind augustus in Hollywood en volg
daar een Masters of Arts regieopleiding aan de American Film Institute de
komende twee jaar. Ik ga leskrijgen van de grote in deze industriie

Mijn ervaringen ga ik bijhouden en als je meer wilt weten ga dan naar
mijn dagboek: http://jeffrey-at-afi.livejournal.com/

Ik heb nu ook een column bij de wereldomroep.

JEFFREY IN TINSELTOWN
http://surinaams.caribiana.nl/columns/Jeffrey_Elmont/

Ik hoop snel wat van je te horen,

Groetjes,

Jeffrey
(Reply) (Thread)